BLOG: Vzťahy medzi slovenskými a európskymi programami

Prečo by sa riadiace orgány a orgány zodpovedné za implementáciu stratégie RIS3 SK a EŠIF mali záujímať o programy ako sú Horizont 2020, ERA-NETs, KICs či ďalšie projekty financované formou partnerstiev verejného sektora (P2P projekty)?

Prečo by sa potenciálni žiadatelia o podporu zo slovenských štrukturálnych fondov mali taktiež zaujímať o širšiu ponuku európskych programov v tématických oblastiach ich záujmu?

Pretože:

  1. Európske programy môžu byť užitočné pre implementáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) s presahom na celú EÚ,  pričom zameranie Štrukturálnych a investičnéých fondov na SR pre roky 2014-2020 vychádza zo stratégie RIS3 SK.
  2. Štruktúry, ktoré implementujú  európske P2Ps projekty by v súčasnosti mali rozhodovať o pracovných plánoch, podrobnostiach výziev a ich načasovaní. A teda, ak sú na národnej úrovni správne identifikované slovenské (a regiónálne) priority a plány  v rámci RIS3, tieto priority sa práve dostávajú na pracovné stoly a môžu ovplyvniť smerovanie európskych programov.
  3. V programovom období 2014-2020 Európska komisia podporuje dôraz na nachádzanie synergií národných štrukturálnych fondov s pracovnými programami Európskeho programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 či prioritami programov ERA-NETs, KICs a pod. (Viac info v nasledujúcom blogu.)
  4. Európske programy umožňujú prehĺbiť nadnárodnú spoluprácu v oblasti inovácií v širokej škále tématických oblastí, pričom tématické okruhy národných štrukturálnych fondov pre roky 2014-2020 sa výrazne priblížili celoeurópkym prioritám pre podporu inovácií a rozvoja vychádzajúcim zo stratégie Európa 2020.[1]
  5. Zároveň tak môže byť upevnená spolupráca medzi výskumom, vzdelávaním a podnikateľskou sférou v regióne v súlades investičnými prioritami EŠIF.

Na druhej strane, z pohľadu programu H2020 netreba klásť príliš veľký dôraz na RIS3 stratégiu. Stratégia RIS3 je zameraná na kontrétny štát a jeho regióny a  sústredí sa na prostriedky EŠIF. Nemala by sa stať nástrojom pre meranie kvality a regionálnu spôsobilosť pre návrhy projektov v rámci programu H2020. Kladenie prílišného dôrazu na nájdenie synergií so štrukturálnymi fondami v pracovných programoch H2020 môže spôsobiť predpojatosť v rámci H2020, za účelom získania prístupu k štrukturálnym fondom namiesto podporovania VaI projektov na základe ich dopadu.


[1] EŠIF rozpočty (a ich operačné programy a špecifické ciele) sú čiastočne považované za poslednú inštanciu pre aplikáciu H2020 projektov (s.5 Guidelines:  „prevziať kvalitné návrhy projektov z programu Horizont 2020 alebo iných centrálne riadených programov, pre ktoré nie je k dispozícii dostatočný rozpočet v príslušných programoch.“). Toto využívanie štrukturálnych fondov však neposkytuje žiadnu priamu synergiu a je otázne ako bude v praxi zavediteľné, pretože oba programy majú rôzne priority a mechanizmy financovania.